Denis Arsovski

Македонија, Пробиштип

Sport DNK

Achievements

Најинспиративен асистент во ‚‚Универзитет Св. Климент Охридски‚‚ Битола

Активизам и учество во работата на УКЛО ФМ

Certificates

Новини во физикалната терапија и рехабилитација

Zika virus - основни познавања и превенција

Ebola virus - основни познавања и превенција

Thai massage

Lomi - Lomi massage

Swedish massage

Orthopedic massage

Education

ООУ ‚‚Никола Карев‚‚ - Пробиштип

Државно средно медицинско училиште ‚‚Јане Сандански‚‚ - Штип - физиотерапевтски техничар

УКЛО - Висока медицинска школа - Битола - дипломиран физиотерапевт

УКЛО - Висока медицинска школа - Битола - Специјалист по рехабилитација во ортопедија, хирургија и травматологија

УКИМ - Специјална едукација и рехабилитација - Магистер по специјална едукација и рехабилитација кај моторни нарушувања

Internships

Клиничка болница ‚‚Трифун Пановски‚‚ - Битола

Клиничка болница - Штип

Licenses

Organizations

Заинтересиран член на Интернационална организација за физиотерапија во психијатрија - Рекјавик, Исланд

Projects

Медицинска рехабилитација кај Алцхајмерова деменција

Written Materials

Проценка на ментална состојба и функционалност кај лица со Алцхајмерова деменција

Проценка за рехабилитација и мотивација кај пациенти со фрактура на врат на фемур

Фотографии

Објави

EWING SARCOMA – DPT Sci ДЕНИС АРСОВСКИ

Ewing sarcoma претставува тумор на мали округли клетки (плави округли клетки). Туморските клетки се во големина на хистоцити – 2-3 пати поголеми од лимфоцити. Туморските клетки се од невроектодермално потекло, со висока степен на...

Светскиот ден на физиотерапевтите во корелација со менталното здравје

Почитувани колеги физиотерапевти,

Секоја година, на 8 Септември, го славиме светскиот ден на физиотерапијата – глобален настан кој ја препознава неверојатната улога на физиотерапевтот во општеството и односите кои ги имаат со своите пациенти. Светската...

OSTEOCHONDROMA (EXOSTOSIS OSTEOCARTILAGINEA)

Остеохондром – Коскени егзостози – дипл. физ. Sci Денис Арсовски

Osteochondroma претставува коскен израсток прекриен со рскавична капа која настанува на површината на коската. Коскената срж на остеохондромот е во континуитет со коскената срж на домаќинот.

Езофагогастродуоденоскопија – дипл. физ. Sci Денис Арсовски

Езофагогастродуоденоскопијата претставува ендоскопски преглед, со кој се овозможува испитување на детали на слузницата на горниот дел на гастроинтестиналниот тракт.
Се изведува со помош на ендоскоп со мал дијаметар преку устата во желудникот, дуоденумот, езофагусот.

Рехабилитација кај дисторзии на зглобовите – Sci дипл. физ. Денис Арсовски

Дисторзиите на зглобовите претставуваат едни од честите повреди во спортот, а исто така и кај популацијата која не се занимава со спорт. Дисторзиите на скочниот зглоб претставуваат едни од најчестите видови на дисторзии, и...

Што претставува баротраумата? – Дипл. физ. Sci Денис Арсовски

Баротраумата претставува повреда предизвикана од притисок и може да настане при нуркање во вода и при изнуркување од вода. Баротраумата која настанува при нуркање во вода настанува поради зголемување на притисокот на...

ACROCEPHALOSYNDACTYLIA

Апертов синдром – DPT Sci Денис Арсовски

Овој синдром за првпат е опишан од еден доктор во 1906 година. Исто така се нарекува и Акроцефалосиндактилија - ACROCEPHALOSYNDACTYLIA. Генетско нарушување кое се наследува автозомно-рецесивно.

Рехабилитација кај хистерична невроза (хистерија) дипл. физ. Sci Денис Арсовски

Ова заболување е ретка психодинамска појава која се состои од физички израз на свесен конфликт или стрес во животот на една личност. Овој физички израз се карактеризира со психолошки стрес кој истиот...

Перипротетички и периалентетички инфекции – дипл. физ. Sci Денис Арсовски

Перипротетичките инфекции претставуваат бактериско воспаление на коските и меките ткива околу вградениот зглоб – ендопротезата. Периалентетички или периимплантантни инфекции претставуваат воспаленија на коските и другите ткива околу вградениот имплант, најчесто на металните...

Митови, погрешно сфаќање и факти за душевните болести

Митовите и погрешното сфаќање, како и негативните стереотипи и ставови ги опкружуваат душевните болести. Последица на ова е стигматизацијата, дискриминизацијата и изолација на лицата со душевна болест. Кои се најчестите прашања во врска со...

Терапијата со помош на животни претставува метода на лекување кај многу пациенти со позитивно добиени резултати базирани на докази.

Какво е дејството од терапијата со помош на животни?

Animal Assisted Interventions (AAI) вклучува секоја интервенција во која се вклучени животните или амелиоративен процес или милиеу (Kruger & Serpell, 2006). Терапијата со помош на животни не претставува само чување на домашни животни.