Политика на приватност

Политика на приватност

 

Ви благодариме што покажавте интерес за www.karas4training.com, администрирана од Karas4Training.com (во натамошниот текст: Karas4Training.com ) како Контролор на лични податоци и платформата ВЕНДОР  како заеднички контролор на лични податоци.
Личните податоци се обработуваат во согласност со одредбите од Законот за заштита на лични податоци.

Karas4Training.com посветува големо внимание на почитување на приватноста и заштитата на личните податоци, заради што целосно ја заслужуваме Вашата доверба. Заштитата на личните податоците е наш приоритет, па затоа Ве молиме внимателно да ја прочитате оваа политика за приватност. Ве информираме дека можете да го посетите нашиот веб-сајт и без да ги откриете Вашите лични податоци, меѓутоа, доколку сакате да се регистрирате како наш корисник, неопходно е да ги обработуваме Вашите лични податоци. Личните податоци на корисниците на нашиот веб-сајт се обработуваат во согласност со Законот за  заштита на личните податоци.

Со оваа политика за приватност, Ве информираме за природата, обемот и целта за која ги собираме, користиме и обработуваме Вашите лични податоци, за начинот на кој ги штитиме Вашите лични податоци, како и за Вашите права што произлегуваат од Законот за заштита на личните податоци. ВЕНДОР, како заеднички контролор на лични податоци, применува голем број технички и организациски мерки за да обезбеди целосна заштита на личните податоци кои се обработуваат преку овој веб-сајт. Сепак, имајте предвид дека не може да се гарантира апсолутна заштита кога се доставуваат лични податоци преку Интернет. Повеќе за Политиката на приватност на Вендор- прочитајте тукаВо име на компанијата Karas4Training.com (понатаму “контролор”) се обврзуваме дека ќе ја чуваме приватноста на сите наши купувачи. Ги собираме само неопходните основни податоци посетителите (корисниците) и податоците неопходни за работа и информирање на посетителите согласно добрите деловни обичаи и со цел давање квалитетна услуга. На корисниците им даваме можност за избор вклучувајќи можност за одлука дали сакаат да се одјават или не од маилинг листата. Сите податоци корисниците строго се чуваат и достапни се само на вработените на кои им се неопходни за исполнување на редовните работни активности.

Сите вработени во Karas4Training.com кои имаат пристап до личните податоци се одговорни за почитување на начелата за заштита на приватноста.

Податоците ги чуваме и обработуваме врз принципот на законитост, правичност и транспарентност за конкретни, јасни и легитимни цели. Дополнително, собираме единствено минимален обем на податоци кои се потребни за целта на обработката.

Личните податоци ги обработуваме на начин кој обезбедува соодветно ниво на безбедност, вклучувајќи заштита од неовластена или незаконска обработка, како и нивно случајно губење, уништување или оштетување, со примена на соодветни технички и организациски мерки.

Корисникот има право во секој момент да поднесе приговор до Контролорот на личните податоци и да побара корекција на неточни податоци, ограничување на обработката на лични податоци, како и бришење на лични податоци согласно Законот за заштита на лични податоци. Корисникот може и во секој момент да изјави дека ја повлекува согласноста неговите лични податоци да бидат обработувани од страна на Karas4Training.com.

Покрај погоренаведените податоци, собираме, анализираме и обработуваме податоци во врска со производи кои нашите посетители ги пребаруваат, како и страниците кои ги посетуваат. Добиените податоци ги користиме со цел да ја подобриме понудата и изгледот на нашата веб страна и да им овозможиме на посетителите едноставно користење и сигурно и лесно купување.

 

Чии податоци собираме

 Можеме да собираме податоци поврзани со следниве категории:

  • Посетители на нашата интернет страна www.karas4training.com. Обработуваме податоци за страните кои се посетуваат, кои се користат за анализирање  на посетеноста на нашата веб-страна како и нејзината употребливост. Исто така обработуваме податоци од тип на акции заради имплементирање на  информациската сигурност на нашата веб страна и заштита од неовластени упади и/или напади. Повеќе информации за нашата употреба на колачиња во нашата Политика за користење на колачиња. [ЛИНК КОЛАЧИЊА].
  • Баратели и други физички лица во врска со поднесување на барања и/или разни други пораки преку контакт формата. Овие барања/пораки необврзително содржат информации за идентитетот на испраќачот. Овие податоци имаат ограничен обем, вообичаено име, презиме и контакт податоци, кои се тесно поврзани со самото барање.

 

 

Категории на податоци кои се обработуваат

1. Податоци за посети

При посета на нашите интернет страни, платформата за секој посетител креира логови со следниве податоци:

  • Времето на посетата
  • Страната која се посетува и подопциите при тоа
  • Страната од која е препратена посетата и во некои случаи клучните зборови кои се користени при истотото препраќање
  • Оперативниот систем кој се користи и нагодувањето за екранска резолуција
  • Видот на пребарувачот и неговата верзија
  • Јазикот кој се користи на пребарувачот
  • Интернет (IP) адресата од која се пристапува
  • Типот на уред од кој се пристапува

Сите записи (логови) се чуваат онолку долго колку што е потребно за правилно функционирање на веб страницата. Логовите/записите може да се споделат до трети лица во случај на  барање на суд, полиција или други органи и тела за вршење на нивните надлежности и само ако постои законски основ за тоа.

 

www.karas4training.com користи тнр. „cookies“ за да им помогне на корисниците да го прилагодат користењето на интернетот на своите потреби. Cookie е текстуален фајл кој се доделува на хард дискот на компјутерот на корисникот од страна на мрежниот сервер. Cookies не можат да бидат искористени да стартуваат програм или да пренесат вирус до компјутерот на корисникот. Тие се доделуваат единствено на корисниците и можат да бидат прочитани од страна на мрежниот сервер во доменот кој Ви ги пратил. Една од основните намени на тнр. сookies е да Ви обезбеди погодности кои ќе Ви заштедат време.

По избор на купувачот (корисникот), врз основ на доброволна согласност, може до Karas4Training.com  да достави податоци и слики преку пополнување на формулар на нашата веб страна со цел добивање услуги и производи поврзани со нашата работа. Сите податоци на купувачите (корисниците) се чуваат на безбеден веб сервер лоциран кај реноминирана интернационална компанија https://www.linode.com/ и се бришат по истекот на  30 (триесет) денови од денот на последната комуникација меѓу Karas4Training.com и купувачот (корисникот).

Доколку сте регистрирани на нашата интернет страна или сте пополниле онлајн формулар за добивање производи и услуги од Karas4Training.com, врз основа на писмено барање имате право:

– Да бидете информирани кои категории лични податоци се обработуваат за Вас и кои се целите и правната основа на обработката на Вашите лични податоци,

– Да пристапите до Вашите лични податоци,

– Да ги дополните, измените, избришете или да изберете запирање на нивната понатамошна обработка,

– Да ги дознаете корисниците или категориите на корисници на кои се откриени или ќе бидат откриени Вашите лични податоци,

– Да дознаете други информации за Вашите лични податоци согласно одредбите од Законот за заштита на личните податоци и другите важечки прописи од областа на заштита на личните податоци.

Корисникот има право во секој момент да поднесе барање до Агенцијата за заштита на лични податоци доколку смета дека обработката на неговите лични податоци ги прекршува одредбите од Законот за заштита на лични податоци.

Доколку сакате Вашите податоци да бидат корегирани или избришани или доколку имате какви било прашања или предлози од областа на заштитата на личните податоци, можете да нè контактирате на следната електронска адреса:

[email protected]

Напоменуваме дека електронската адреса од која што ќе не контактирате и останатите лични податоци, како и содржината на Вашите барања или предлози, нема да бидат искористени за ниту една друга цел освен за да Ви одговориме на Вашето барање, прашање или предлог упатен до нас.

СОГЛАСНОСТ И ПРОМЕНА НА УСЛОВИТЕ

Користењето на нашите сервиси подразбира согласност на корисникот со наведените услови на користење. www.karas4training.com се обврзува дека ќе се придржува до се претходно наведено, а сите промени на условите стануваат важечки дури по објавувањето на оваа страница и праќање на известување по емаил до сите регистрирани корисници.

Доколку имате било какви прашања, предлози или барања поврзани со собирањето и обработката на Вашите лични податоци, во секој момент може да го контактирате и Офицерот за заштита на лични податоци.

ОФИЦЕР ЗА ЗАШТИТА НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ

Име и презиме

Телефонски број: +389 7* *** ***

e-mail: 

КОНТРОЛОР НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ

Karas4Training.com

Улица: 

Телефонски број: 

e-mail:ЗАЕДНИЧКИ КОНТРОЛОР НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ

www.vendor.com.mk 

e-mail: [email protected] | [email protected] 

Друштво за програмирање, веб дизајн и трговија ВЕНДОР ДООЕЛ увоз-извоз Скопје

 

Активностите на обработка поврзани со online услугите достапни преку нашата интернет страна, се извршуваат од страна на нашиот технички персонал одговорен за овие услуги или останати лица задолжени за извршување на активностите. Активностите за обработка поврзани со нашите услуги се извршуваат од страна на нашите вработени, согласно нивните работни задолженија, по принципот “треба да се знае“.

Собраните лични податоци се обработени во согласност со одредбите од позитивните прописи од областа на заштита на личните податоци.

© 2024 Vendor x Karas4Training.com   

Vendor Logo