Nikola Koteli

Македонија, Охрид

Sport DNK

Фотографии

Објави

Регулативи за квалитетот на воздухот во Европа – референтна точка

Во септември 1996 година Европската Унија ја усвои Рамковната Директива 96/62/ЕС која ги дефинира клучните принципи и општите барања за проценка на квалитетот на воздухот и управување со истиот во земјите членки на ЕУ,...