Martin Mojsovski

Македонија, Охрид

Sport DNK

Hobby

Фудбал

Фотографии

Објави

Визуелизација и имагинација на движењата и акциите

Што подлабоко можат спортските стучњаците да навлезат во спортот и тренажниот процес, толку посовршени спортисти ќе успеат да состават. Балансот помеѓу квалитетно изграден физикус и ментални атрибути на високо ниво е клучно доколку некој...

Генетски фактори кои влијаат врз развитокот и големината на мускулите

Овој текст е изработен со цел да се разбијат голем број на митови околу развитокот на мускулите кои владеат кај популацијата која активно се занимава со спорт без оглед на нивото на физичка подготвеност.