Velko Lozanoski

Македонија, Скопје

Sport DNK

Achievements

53th on the European Moutain Running Championship'10/38th on the Youth Moutain Running Championship'11/ 17th on the Balkan Moutain Running Championship'12/33th on the Balkan Cross Country Running Championship'11/50th on the Winter Youth Olympic Games '12

Certificates

First Youth Olympic Games - Innsbruck '12

Sport Management - Skopje '12

Education

Фотографии

Објави

Првиот вештачки снег во Крушево

Со донација на АД „Мепсо“ Скопје, во Крушево се реконструира постоечкиот ски парк „Станич“ каде се изгради вештачко езеро за потребите на снежните топови за правење на вештачки снег, а се изградија и патеки...

Што е спортски туризам?

Спортскиот туризам претставува активно или пасивно вклучување во спортските активности, на индивидуална или организирана основа за комерцилајни или некомерцилајни потреби, кои вклучуваат патување надвор од вообичаеното место на живеење во туристичкото движење кој основна...