таг / препони

Една од најчестите неконтактни мускулни повреди е истегнување или затегање на препоните (дистензија на адукторната мускулатура).

FB Препораки