37мо традиционално искачување „Титов врв 2018“

Датум на почеток:

23.02.2020

Време на почеток:

05:00

Локација:

НАСТАНОТ ЗАВРШИ

Време до почеток

00
Недели
00
Ден
00
Час
00
Минути

Инфо

Планинарски Клуб „Љуботен” – Тетово по триесет и седми пат го организира традиционалното искачување на Титов Врв, кое само по себе низ годините стана препознатлив планинарски бренд во Република Македонија. Со вакви настани, нашата земја гради традиција која трае и не претставува пред меѓународната јавност.

Настанот е дел од прославата по повод „Денот на Европа” организирана од Канцеларијата на ЕУ во Скопје.

Со цел да се одржи високо ниво на безбедност и организираност, согласно препораките на ФПСМ – Федерацијата на Планинарски Спортови на Македонија за „Организација на големи традиционални планинарски акции”, Планинарскиот Клуб „Љуботен” ги поканува сите друштва/клубови и организирани здруженија да земат учество на овој заеднички планинарски настан преку официјална регистрација на истиот со пополнување на изјавата на координаторот и учесниците, како и формуларот за пријавување (документите можете да ги добиете со праќање на електронска порака на kontakt@pkljuboten.org.mk), со што би стекнале статус на учесник во организирана активност.

ИНФОРМАЦИИ ЗА СМЕСТУВАЊЕ И ПРЕВОЗ

• Превозот до Попова Шапка е во сопствена организација (за дополнителни информации Ви стоиме на располагање)
• Обезбедено е ноќевање во:
– Хотелските капацитети на Попова Шапка по цена од 600 ден. (10 €)
– Планинарски домови на Попова Шапка по цена од 300 ден. (5 €)
• Ве молиме, благовремено и најдоцна до 22.05.2018 г. да го пријавите Вашето учество, за да можеме да го координираме сместувањето во обезбедените сместувачки капацитети.

ИНФОРМАЦИИ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ

• Пријавувањето може да се изврши:
– со испраќање на скенирани оригинални формулари и изјави, на официјалната маил адреса на П.К. Љуботен – kontakt@pkljuboten.org.mk, најдоцна до 22.05.2018 г., до 19:00 часот и со доставување на пополнети оригинални формулари при пристигнување на друштвата/клубовите и организираните здруженија во сместувачките капацитети на 26.05.2018 г., до 18:00 часот или
– со пополнување на формулари и изјави при пристигнување на друштвата/клубовите и организираните здруженија во сместувачките капацитети на 26.05.2018г.,до 18:00 часот.
• Пријавувањето се врши со цел верификација за учество на 37то традиционално искачување „Титов Врв 2018″ на друштвата/клубовите и организираните здруженија и доделување на диплома за учество.

КОНТАКТИ ЗА ИНФОРМАЦИИ

– Игор Стојаноски – моб: +389 (0) 77 894 661
– Маријана Димоска – моб: +389 (0) 78 601 424 и
– e-mail: kontakt@pkljuboten.org.mk

ПРОГРАМА НА НАСТАНОТ

26 мај 2018 (сабота):
– 12:00 часот – 18:00 часот – пријавување на друштвата/клубовите и организираните здруженија во сместувачките капацитети на Попова Шапка кај одговорните лица на П.К. „Љуботен” и координација при сместување на пријавените учесници.
– 19:00 часот – свечено отворање на настанот во холот на хотелот „Попова Шапка” – Попова Шапка.
– 19:30 часот – состанок со координаторите на екипите на кои ќе бидат детално објаснети условите за искачувањето и доделување на дипломите за учество.
– 20:00 часот – 23:00 часот – планинарско дружење и забава.

27 мај 2018 (недела):
– 06:30 часот – Поаѓање на колоната од платото пред хотел „Попова Шапка” кон Титов Врв по „Вакуфска Патека”!
– 11:00 часот – пристигнување на колоната на Титов Врв.
– 12:00 часот – поаѓање на колоната од Титов Врв кон Попова Шапка.
– 16:00 часот – пристигнување на Попова Шапка, послужување со планинарски чај организиран од „Пријателите на Шара”, испраќање на гостите и затворање на настанот.

ОРГАНИЗАЦИЈА НА ИСКАЧУВАЊЕТО

– Движењето се одвива по Вакуфска Патека во организирана колона по наведента програма!
– GPS податок за патеката можете да добете преку елетронска порака (kontakt@pkljuboten.org.mk)
– Координаторите на друштвата/клубовите и организираните здруженија, задолжително да присуствуваат на состанокот со координаторите! Истите при пријавувањето ќе добијат акредитација.
– Координаторите на друштвата/клубовите и организираните здруженија се одговорни за пријавените членови од матичниот клуб и секој координатор потребно е да има обезбедено доволен број на водичи сразмерно на бројот на пријавени учесници од матичните клубови – согласно препораките на ФПСМ! („упатство за број на учесници во планинарска акција за планинарски водичи”)
– Исхраната е во сопствена режија, индивидуално предвидена за планинарска тура до 10 часа!
– За искачувањето потребна е соодветна планинарска опрема за во зимски услови!
– Секој од учесниците треба да биде во добра здравствена и психофизичка кондиција!
– Сите индивидуални лица кои сакаат да земат учество на настанот мора да се приклучат кон одредено друштво/клуб и организирано здружение со формална пријава!
– Организаторот го задржува правото за промена на програмата во зависност од временските услови!

Напомена: Планинарскиот Клуб „Љуботен” не одговара за последиците кои би се случиле вон оваа програма, како и за учесници кои немаат доставен изјави и формулар за пријава! Сите формално непријавени друштва/клубови и организирани здруженија и индивидуални учесници се смета дека не се дел од организацијата на 37то традиционално искачување „Титов Врв 2018″.

ПРЕПОРАКИ НА ФПСМ

Сите учесници се должни да се придржуваат кон следниве препораки:

– „Движење низ планина во зимски услови”
линк до документот: http://www.fpsm.org.mk/wp-content/uploads/2018/01/unnamed-file.pdf

– „Препораки за опрема”
линк до документот: http://www.fpsm.org.mk/wp-content/uploads/2017/02/unnamed-file- 1.pdf

– „Безбедна посета на планините во зима бидете подготвени и одговорни”
линк до документот: http://www.fpsm.org.mk/wp-content/uploads/2017/04/za-bezbedna- poseta-na-planinite-vo-zima.pdf

– „Кодекс на честа на македонските планинари”
линк до документот: http://www.fpsm.org.mk/wp- content/uploads/2014/05/%D0%9A%D0%9E%D0%94%D0%95%D0%9A%D0%A1-
%D0%9D%D0%90-%D0%A7%D0%95%D0%A1%D0%A2%D0%90-%D0%9D%D0%90-
%D0%9C%D0%90%D0%9A%D0%95%D0%94%D0%9E%D0%9D%D0%A1%D0%9A%D0%9 8%D0%A2%D0%95-
%D0%9F%D0%9B%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%9D%D0%90%D0%A0%D0%98.pdf

Ве очекуваме,

Тимот на ПК Љуботен

—————————————————————————

For the thirty –seventh time, The Mountaineering Club “Ljuboten” – Tetovo organizes the traditional climbing of Titov Vrv. This event along the years has become recognizable mountain brand in the country, thus contributing to the national tradition building. The manifestation also serves to represent Republic of Macedonia internationally.

The event is part of the celebration of “Europe Day”
organized by the EU Delegation in Skopje.

In order to maintain a high level of security and organization, in accordance with the recommendations of FMSM – Federation of Mountain Sports of Macedonia for “Organization of Large Traditional Mountaineering Actions”, the Mountaineering Club “Ljuboten” invites all clubs and organized associations to take part of this mountaineering event, by registering their attendance (statement by the coordinator and the participants with the registration form can be gaing by e mail kontakt@pkljuboten.org.mk), with which the applicants will acquire the status of participants in an organized activity.

ACCOMMODATION AND TRANSPORT

• All participant should organize their own transport (our team can offer you support).
• The accommodation is organized in:
– Hotels on Popova Shapka at a price of 600 MKD (10 €)
– Mountaineering Huts on Popova Shapka at a price of 300 MKD (5 €)
• Please, register your participation no later than 22.05.2018, so that we can coordinate accommodation in the provided facilities.

REGISTRATION

• Registration can be done:
– by sending scanned original forms and statements (attached), to the official e-mail address of M.C. Ljuboten – kontakt@pkljuboten.org.mk, no later than 22.05.2018, till 19:00 and by submitting filled original forms upon arrival of the clubs and organized associations in the accommodation facilities on 26.05.2018, until 18:00 or
– by filling in forms and statements upon arrival of the clubs and organized associations in the accommodation facilities on 26.05.2018, until 18:00.
• The registration serves as verification for participation on the 37th traditional climb “Titov Vrv 2018” of the clubs and organized associations and as well as for preparation of certificates of appreciation.

INFO CONTACTS

– Igor Stojanoski – phone: +389 (0) 77 894 661
– Marijana Dimoska – phone: +389 (0) 78 601 424 and
– e-mail: kontakt@pkljuboten.org.mk

Mountaineering Club “Ljuboten” – Tetovo
37 traditional climbing on the highest peak on Shar Mountain, Titov Vrv 2747 m.
26 – 27 May (Saturday – Sunday) 2018 – Popova Sapka

PROGRAM

26th of May 2018 (Saturday):
– 12:00 h. – 18:00 h. – Registration of the clubs and organized associations in the accommodation capacities with the responsible persons from M.C. Ljuboten and coordination for accommodation of the participants.
– 19:00 h. – Official opening of the event in hotel “Popova Shapka” – Popova Shapka.
– 19:30 h. – Coordination meeting for explanation of the conditions and characteristics of the climbing and the procedure for receiving certificate of appreciation.
– 20:00 h. – 23:00 h. – Mountaineering Party.

27th of May 2018 (Sunday):
– 06:30 h. – Group gathering at plateau of Hotel “Popova Sapka” and start of the ascent to Titov Vrv along the “Vakuf Path”.
– 11:00 h. – Arrival of the group on Titov Vrv.
– 12:00 h. – Departure of the group from Titov Vrv to Popova Sapka.
– 16:00 h. – Arrival to the group to Popova Shapka, refreshment with mountain tea organized by “Friends of Shara” and closing the event.

ORGANIZATION OF THE ASCENT

– The official trail that will be used for this event is the Vakuf Path (Vakufska Pateka) in an organized way according to the official program!
– GPS data for the trail can be gained by e – mail kontakt@pkljuboten.org.mk.
– The coordinators of the clubs and organized associations must attend the coordination meeting! They will receive accreditation upon signing up.
– The coordinators of the clubs and the organized associations are responsible for the registered members of their clubs/ association and each coordinator needs to have a sufficient number of guides in proportion to the number of registered participants from the clubs/association – in accordance with the recommendations of the FMSM! (“Guidelines for number of participants in mountaineering mountain action”)
– Every participant should bring their own food, individually predicted for a mountain tour up to 10 hours!
– Suitable mountaineering equipment for winter conditions is obligatory!
– Each participant should be in good health and in good psycho-physical conditions!
– All individuals who want to take part in the event must join a certain club or an organized association with a formal application!
– The organizer reserves the right to change the program depending on the weather conditions!

Note: The Mountaineering Club “Ljuboten” is not responsible for the consequences that would occur outside this program, as well as for participants who have not submitted statements and registration form! All formally unregistered clubs and organized associations and individual participants are considered not to be part of the organization of the 37th traditional climbing “Titov Vrv 2018″.

RECOMMENDATIONS FROM FMSM

All the participants are obliged to follow these recommendations:

– „Movement in mountains in winter conditions”
Link to the document: http://www.fpsm.org.mk/wp-content/uploads/2018/01/unnamed-file.pdf

– „Equipment recommendations”
Link to the document: http://www.fpsm.org.mk/wp-content/uploads/2017/02/unnamed-file-1.pdf

– „Safe visit to the mountains in winter – stay prepared and responsible”
Link to the document: http://www.fpsm.org.mk/wp-content/uploads/2017/04/za-bezbedna-poseta-na-planinite-vo-zima.pdf

– „Code of Honor for Macedonian Mountaineers”
Link to the document: http://www.fpsm.org.mk/wp-content/uploads/2014/05/КОДЕКС-НА-ЧЕСТА-НА-МАКЕДОНСКИТЕ-ПЛАНИНАРИ.pdf

Looking forward to see you!

MC Ljuboten Team

——————–
Klubi i alpinizmit “Luboten” – Tetovë, për të tridhjetë e shtatën herë organizon ngjitjen tradicionale në Majen e Sharrit, e cila gjatë viteve në vetvete u bë një brend i njohur alpinistik në Republikën e Maqedonisë. Me ngjarjet e këtilla, vendi ynë ndërton një traditë e cila vazhdon dhe na përfaqëson para opinionit ndërkombëtar.

Ngjarja është pjesë e manifestimit me rastin e “Ditës së Evropës” e organizuar nga Zyra e UE në Shkup.

Me qëllim që të ruhet një nivel i lartë i sigurisë dhe organizimit, në përputhje me rekomandimet e FSAM – Federata e Sporteve të Alpinizmit në Maqedoni për organizimin e aksioneve të mëdha tradicionale të alpinizmit, Klubi i Alpinizmit “Luboten” u bën ftesë të gjitha shoqatave/klubeve të marrin pjesë në këtë ngjarje të përbashkët të alpinizmit. Të gjitha shoqatat/klubet e organizuara duhet detyrimisht të lajmërohen (deklarata e koordinatorit dhe pjesëmarrësit me formularin për paraqitje– dërgoni email tek kontakt@pkljuboten.org.mk), me çka do të fitonin statusin e pjesëmarrësit në aktivitetin e organizuar.

INFORMACIONE PËR VENDOSJEN DHE TRANSPORTIN

• Transporti deri në Kodrën e Diellit është në organizimin personal (me informacione shtesë ne u jemi në dispozicion)
• Bujtja është e siguruar në:
– Kapacitetet hotelierike në Kodrën e Diellit, me çmim prej 600 den. (10 €)
– Shtëpitë alpinistike në Kodrën e Diellit, me çmim prej 300 den. (5 €)
• Ju lutemi, që në kohën e duhur dhe më së voni deri më 22.5.2018 ta lajmëroni pjesëmarrjen tuaj, që të mund të bëjmë koordinimin e vendosjes në kapacitetet e siguruara të bujtjes.

INFORMACIONET PËR T’U PARAQITJE

• Paraqitja mund të bëhet:
– Duke na dërguar formularë originalë të skanuar dhe deklarata (veç kësaj), në adresën zyrtare elektronike të K.A. Luboten – kontakt@pkljuboten.org.mk, më së voni deri më datën 22.5.2018, në orën 19:00 dhe me dorëzimin e formularëve origjinalë të plotësuar gjatë arritjes të shoqatave/klubeve të organizuara në kapacitetet e vendstrehimit më 26.5.2018, deri në orën 18:00 ose
– Me plotësimin e formularëve dhe deklaratave me mbërritjen e shoqërive/klubeve dhe shoqatave të organizuara në kapacitetet e vendosjes më 26.05.2018, deri në orën 18:00.
• Paraqitja bëhet me qëllim të verifikimit të pjesëmarrjes në ngjitjen e 37-të tradicionale “Maja e Sharrit 2018” të shoqërive/klubeve dhe shoqatave të organizuara dhe ndarjes së diplomave për pjesëmarrje.

KONTAKTE PËR INFORMATA

– Igor Stojanovski – cel: +389 (0) 77 894 661
– Marijana Dimoska – cel: +389 (0) 78 601 424 dhe
– e-mail: kontakt@pkljuboten.org.mk

Klubi i Alpinizmit “Luboten” – Tetovë
Ngjitja e 37 tradicionale në majën më të lartë të Malit Sharr, Maja e Titos 2747m.
më 26 – 27 mај (e shtunë – e diell) 2018 – Kodra e Diellit

PROGRAMI I NGJARJES

Më 26 mај 2018 (e shtunë):
– prej orës 12:00 – deri në orën 18:00 – paraqitja e shoqërive/klubeve dhe shoqatave të organizuara në kapacitetet e vendosjes në Kodrën e Diellit deri tek personat përgjegjës të K.A. “Luboten” dhe koordinimin për vendosjen e pjesëmarrësve të paraqitur.
– më ora 19:00 – hapja solemne e manifestimit në sallën e hotelit „Kodra e Diellit” – Kodra e Diellit.
– ora 19:30 – takim me koordinatorët e ekipeve të cilëve në mënyrë të detajuar do t’u sqarohen kushtet për ngjitje dhe ndarja e diplomave për pjesëmarrje.
– nga ora 20:00 – deri në 23:00 – shoqërim alpinistik dhe argëtim.

Më 27 mај 2018 (e diell):
– ora 06:30 – nisja e kolonës nga pllaka para hotelit “Kodra e Diellit” për në Majën e Sharrit nëpërmes „Rrugës së Vakëfit”!
– në ora 11:00 – arritja e kolonës në Majën e Sharrit.
– në ora 12:00 – nisja e kolonës nga Maja e Sharrit për në Kodrën e Diellit.
– më ora 16:00 – mbërritja në Kodrën e Diellit, shërbimi me çaj mali, organizuar nga ana e
„Miqve të Sharrit”, përcjellja e miqve dhe mbyllja e manifestimit.

ORGANIZIMI I NGJITJES

– Ushqimi është në regjinë Lëvizja bëhet nëpër Rrugën e Vakëfit me kolonën e organizuar sipas programit të theksuar!
– Të dhënat e pista GPS mund të fitohet me email kontakt@pkljuboten.org.mk.
– Koordinatorët e shoqërive/klubeve dhe shoqatave të organizuara, detyrimisht duhet të jenë të pranishëm në takimin me koordinatorët! Të njejtët gjatë paraqitjes do të marrin akreditim.
– Koordinatorët e shoqërive/klubeve dhe shoqatave të organizuara janë përgjegjës për anëtarët e paraqitur nga klubi amë dhe secili koordinator duhet të ketë siguruar numër të mjaftueshëm udhëzuesësh në përputhje me numrin e paraqitur të pjesëmarrësve nga klubet amë – në përputhje me FSAM! („udhëzim për numrin e pjesëmarrësve në aksionin alpinistik për udhëzues alpinistik”)
– Personale, paraparë në mënyrë individuale për turnin alpinistik deri më ora 10!
– Për t’u ngjitur nevojitet pajisje e vaçantë alpinistike për kushte të dimrit!
– Secili prej pjesëmarrësve duhet të jetë në kondicion të mirë shëndetësor dhe psikofizik!
– Të gjithë personat që dëshirojnë të marrin pjesë në këtë manifestim duhet që t’i bashkangjiten ndonjë shoqërie/klubi dhe shoqate të organizuar me një paraqitje formale!
– Organizatori e ruan të drejtë për ndryshim të programit varësisht prej kushteve atmosferike!

Shënim: Klubi alpinistik “Luboten” nuk është përgjegjës për pasojat që mund të ndodhin gjatë këtij program, si dhe për pjesëmarrësit që nuk kanë dorëzuar deklarata dhe formular për paraqitje! Të gjitha shoqatat/klubet dhe shoqatat e organizuara formale dhe pjesëmarrësit individualë llogaritet se nuk janë pjesë e organizimit, ngjitja e 37-të tradicionale “Maja e Sharrit 2018”.

REKOMANDIMET E FSAM

Të gjithë pjesëmarrësit janë të detyruar t’u përmbahen ndaj rekomandimeve në vijim:

– “Lëvizje nëpër mal në kushte dimërore”
Linku deri te dokumenti: http://www.fpsm.org.mk/wp-content/uploads/2018/01/unnamed-file.pdf

– „Rekomandime për pajisje”
Linku deri te dokumenti: http://www.fpsm.org.mk/wp-content/uploads/2017/02/unnamed-file- 1.pdf

– „Vizitë e sigurtë në male në dimër të jeni të përgatitur dhe përgjegjës”
Linku deri te dokumenti: http://www.fpsm.org.mk/wp-content/uploads/2017/04/për -vizitë -të sigurtë -në male- në dimër.pdf

– „Kodeksi për nderin e alpinistëve maqedonas”
Linku deri te dokumenti: http://www.fpsm.org.mk/wp- content/uploads/2014/05/%D0%9A%D0%9E%D0%94%D0%95%D0%9A%D0%A1-
%D0%9D%D0%90-%D0%A7%D0%95%D0%A1%D0%A2%D0%90-%D0%9D%D0%90-
%D0%9C%D0%90%D0%9A%D0%95%D0%94%D0%9E%D0%9D%D0%A1%D0%9A%D0%9 8%D0%A2%D0%95-
%D0%9F%D0%9B%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%9D%D0%90%D0%A0%D0%98.pdf

Përshëndetje,

K.A. Ljuboten

Автор

Mladena Petrova

Виница

Македонија