Попис на македонските штркови

Македонското Еколошко Друштво (МЕД) заедно со помошта од локалните граѓани на Македонија ги избројаа и регистрираа сите активни гнезда на штрково на наша територија. Знаете ли дека село со најмногу штркови е Росоман, а...

Фауната на Шар Планина

Фауната на Шар Планина не е така добро истражена како флората и покрај исклучителните вредности што ги поседува.

Флората на Шар Планина

Флората на Шар Планина е исклучително богата и според моменталните податоци таа брои над 2000 видови васкуларни растенија што е повеќе од половината на цела Македонија.

Климата на Шар Планина

Постои голема разлика во височината помеѓу подножјето на Шар Планина (Полог) и највисоките врвови поради што има и промена на основните климатски типови и значително варирање на просечните климатски параметри во рамките на еден...

Водите на Шар Планина

Водното богатство на Шар Планина го сочинуваат голем број извори, стрмни планински водотеци и повеќе глацијални езера.

Геоморфологија на Шар Планина

Карпести отсеци – Најмаркантни се оние кај Лешница, од десната долинска страна на реката Пена. Покарактеристични слапови се наоѓаат на Вратничка, Љуботенска, Беловишка и Боговинска Река. Глацијален релјеф – За време на последната глацијација,...