Најава за деветтото ЕХО

Сериозно предупредување до сите вљубеници во планинските спортови:

Верувајте дека ќе мора да бидете добро физички и психички подготвени за содржината на ЕХО оваа година!

5 дена: 19-23 ноември! 3 сали: Милениум, Фросина, Џебно!
Повеќе од 2000 минути филмска програма или 55 филмови + гостувања – презентери (наскоро ќе споделуваме трејлери за филмовите и инфо за презентациите)!
Конкурси за најдобра планинска фотографија, најдобро кратко видео и најдобар синопсис!
Награди за публиката – наскоро детали!

Нашето и ваше ЕХО – најмоќно до сега!

Дизајн на постерот за ЕХО #9 Igor Delov

***
A serious warning to all mountain sports lovers:
Trust us when we say that you will have to be physically and psychologically prepared for the content of ECHO this year!

5 days: November 19-23! 3 cinema halls: Millennium, Frosina, Pocket Cinema!
More than 2000 minutes of film program or 55 films + guest speakers (soon we will share trailers for the films and more info about the presentations)!
Competitions for Best mountain photography, Best short video and Best synopsis!
Prizes for the audience – soon details!

Our and your ECHO – the most powerful so far!

Design of the poster for ECHO # 9 Igor Delov

Автор

Eho - Mountain film festival

Скопје

Македонија