Биди дел од Македонско физиотерапевтско здружение !

Според статутот на Македонско физиотерапевтско здружение

Во здружението може да членуваат само физиотерапевти со соодветно стручно образование .

Зачленувањето се врши со потпишување на пристапница, и уплата од месечна или годишна чланарина.

Регистарот на членството се ажурира еднаш годишно од страна на генералниот секретар Г-дин Денис Арсовски .

Колегите кои ги исполнуваат условите за членство и кои имаат желба да се зачленат потребно е да ги испратат потребните документи заедно со потполнетата пристапница и доказ на уплата на членарина на следниот е-маил secretary@mfz.mk

 

ЛИНК ЗА ЧЛЕНСТВО

Автор

EDITOR

Скопје

Македонија