Планини и планински масиви во Македонија

Во поглед на општите релјефни карактеристики, Република Македонија е претежно планинско-котлинска земја. Дури 80% од територијата на Република Македонија е планинско земјиште, додека 20% припаѓа на зарамнето ниско земјиште. Нејзината просечна височина е 829 метри.

Планински масив е географско подрачје, кое се состои од низа на меѓусебно поврзани планини. Зборот потекнува од францускиот поим massif, каде означува голема маса од планини или збиена група од поврзани планини што сочинуваат независен дел од масивот. Склоп од масиви што припаѓаат на извесно подрачје се нарекува планински систем.

Според порталот ИГЕО во Република Македонија има голем број на планини и планински масиви, и тоа:

1 Кораб (Корабски масив: Кораб со Дешат и Крчин), со највисок врв Голем Кораб (2763 м).

2 Шар Планина (Шарпланински масив), со највисок врв Титов Врв (2748 м).

Баба, со највисок врв Пелистер (2601 м).

4. Јакупица (Јакупички масив или Мокра), со највисок врв Солунска Глава (2540 м). Како дел од овој масив се Јакупица, Караџица, Даутица, Голешница и Китка. По површина е најголем планински масив во Македонија.
5. Ниџе (Ниџе со Кајмакчалан и Козјак), со највисок врв Кајмакчалан (2524 м).
6. Галичица (со Стара Галичица, Асан Ѓура и Исток), со највисок врв Вир – 2288 м (во Албанија). На територијата на Република Македонија, највисок врв е Кота (2265 м).

7. Стогово (Стогово со Караорман), со највисок врв Голем Рид (2268 м).
8. Јабланица, со највисок врв Црн Камен (2257 м).
9. Осоговски планински масив (со Лисец, Плавица, Синковица), со највисок врв Руен (2251 м).
10. Кожуф, со највисок врв Зелен Брег (2165 м).
11. Бистра, со највисок врв Меденица (2163 м).
12. Сува Гора (Сува Гора со Добра Вода и Песјак), со највисок врв Добра Вода (2061 м). Според одредени карактеристики, Сува Гора може да се смета за одделна планина од Добра Вода и Песјак.
13. Беласица, со највисок врв Радомир (во Бугарија) од 2029 м. Во Македонија, највисок врв е Тумба (1881 м).
14. Илинска, Плакенска и Бигла (планински масив), со највисок врв Сталев Камен (1998 м) во делот на Плакенска.
15. Влаина, со највисок врв Кадиица (1932 м). Може да се смета како дел од Малешевско-Влаински планински масив.
16. Малешевски Планини, со највисок врв Џами Тепе (1801 м). Може да се смета како дел од Малешевско-Влаински планински масив.
17. Бушева Планина со Баба Сач и Лубен (планински масив), со највисок врв Мусица (1788 м).

18. Плачковица, со највисок врв Лисец (1752 м).
19. Бабуна со Мукос, Козјак и Злато (планински масив) и највисок врв Козјак (1746 м).
20. Огражден, со највисок врв Огражден или Огражденец (1744 м).
21. Билино со Герман и Чупино Брдо (планински масив), со највисок врв Чупино Брдо (1703 м). Често, Герман се смета за одделна планина иако релјефно не е сосема издвоена од Билино.
22. Дрен или Дрен Планина, со највисок врв Ливада (1663 м).
23. Скопска Црна Гора (планински масив со Езерска Планина и Карадак; Црна Гора во поширок контекст) и највисок врв Рамно (1651 м).
24. Голак со Обозна и највисок врв Чавка (1538 м).
25. Буковиќ, со највисок врв Тепе (1528 м). Понекогаш се смета за дел од масивот на Сува Гора со Добра Вода и Песјак, иако е релативно јасно издвоен како посебна целина со површина од 98 км кв.
26. Древеник, со највисок врв Кале (1494 м). Оваа планина северно од Битола ги има сите елементи на јасно одвоена (со Црна Река и Шемница) средно-висока планинска целина: релативна височина од околу 900 м, површина од 118 км кв. и просечен наклон поголем од 10 степени!
27. Селечка Планина, со највисок врв Висока (1471 м).
28. Облаковска Планина, со највисок врв Бел Камен (1430 м). Слично како и Древеник, оваа планина северно од Битола ги има сите елементи на јасно одвоена (со Шемница и Драгор) средно-висока планинска целина: релативна височина од околу 850 м, површина од 96 км кв. и просечен наклон поголем од 10 степени!
29. Готен, со највисок врв Грамадник (1420 м).
30. Бејаз Тепе, со највисок врв Бејаз Тепе (1348 м). Јасно одвоена (со Брегалница и Желевица) средно-висока планинска целина, со релативна височина од 600 м, површина од 94 км кв. и просечен наклон поголем од 10 степени!

31. Козјак (кумановски) со највисок врв Перен (1326 м). Во поширока смисла, може да се смета како дел од големиот масив на Билино (Козјак, Герман, Билино, Чупино Брдо), иако има свои специфичности.
32. Жеден, со највисок врв Голем Камен (1264 м).
33. Конечка Планина (Серта) со Градешка Планина и Плауш, со највисок врв Волчјак (1159 м).
34. Клепа, со највисок врв Клепа (1149 м).
35. Водно, со највисок врв Крстовар (1066 м). Според сите карактеристики (релативна височина од 800 м, површина од 100 км кв., просечен наклон над 10 степени), Водно претставува планина.
36. Манговица, со највисок врв Асаница (874 м).
37. Градиштанска Планина, со највисок врв Градиште (861 м).
38. Руен, со највисок врв (во Македонија) Ланиште (775 м).
39. Богословец, со највисок врв Св. Јовански Рид (755 м). На граница помеѓу Мала Планина и Истакнат Рид, особено во однос на површината од само 20 км кв. Сепак, има релативна височина од 500-550 м и просечен наклон од речиси 20 степени!

Македонија, во однос на нејзината површина има најголем број на планини во Европа, а според просечната височина, е една од највисоките земји. Од горенаведените планини и планиниски масиви, 13 се повисоки од 2000м, 22 се средно високи, а 4 планини се ниски, односно под 1000м надморска височина. Во нашата земја највисок врв е Голем Кораб со висина од 2763м. Доколку би ги наредиле планините во Македонија една врз друга, тогаш тие ќе достигнат височина од импресивни 68км.

П.С. Опремата на вас, и се гледаме на некои од овие прекрасни македонски планини 🙂

Автор

Scout Outdoor Shop

Скопје

Македонија