Различните оброци на различните зимски олимпијци

Калориските варијации во чиниите на зимските олимпијци од уметничките лизгачи до Лоло Џоунс.

Автор

Martina Mileva

Штип

Македонија