Разликите во тренингот за сила и снага

Она што од секогаш претставувало предизвик на спортистите, тренерите, а особено за кревачите на тегови е совршената комбинација помеѓу силата и моќта (снагата). Иако се слични по своите квалитети сепак имаат различности.

За да можеме целосно да ги разбереме разликите помеѓу моќта (снагата) и силата, треба најпрво да ја разбереме врската помеѓу моќта и брзината. Овој концепт иако звучи комплицирано сепак е едноставен. Во најпроста форма искажано, снагата е зависна од силата, дистанцата и времето изразено во следнава фрормула

Моќ = (Сила x Дистанца) / Време

 


Тренинг за сила

Тренингот за сила се однесува за првата варијабла (променлива) во равенката. Крајната цел на овој тренинг е да ја зголемите тежината која можете да ја подигнете во едно повторување (ова се однесува на 1RМ). Тука брзината на подигнување нема значење, всушност под максимални напрегања и нема да можете да подигнувате брзо.

За да ја максимизирате силата, (пример) треба да подигнувате големи тежини во неколку серии со 3-6 повторувања и пауза од 2-4 минути помеѓу сериите. Најдобри вежби за ова се оние кој овожможуваат поголемо натоварување, најчесто вежби што се интегрални, кои вклучуваат повеќе зглобови односно лостови. Таков тип на вежби се чучањ, мртво подигање, бенч преса.

 


Тренинг за снага

За разлика од тренингот за сила, тренингот за максимална снага ја вклучува и димензијата време. Главната разлика и фокус е ставен врз времето кое ќе биде потребно за да се совлада даден отпор. Целта на ваквиот тренинг воедно е и да се најде оптималниот отпор (тежина) која ќе овозможи скратување на времето за совладување на отпорот, но и онолку доволно што ќе го принуди телото да генерира значителна сила. Максималната снага или моќ ќе се генерира со помали тежини и со средна брзина при изведување на движењето.

Врската помеѓу силата и брзината го дава одговорот зошто некој спортисти се јаки, но немаат голема снага. Снагата лежи во можноста да се продуцира сила за краток моментум. Ако некој спортист е јак, но ја генерира силата бавно тогаш тој нема да е снажен.

Откако сте воспоставиле добра основа, (соодветно време поминато под шипка, мускулна маса, правилна техника) можете да започнете со тренинзи за снага. Повеќе од потребно е да се внесе ваков тип на тренинг во вашата програма особено ако сте профи спортист и нормално во зависност од потребите на спортот да се дозира соодветно.

Многу истражувања укажуваат на малиот ефект врз моќта доколку се тренира со голем надворешен отпор во однос на  резултатите на спортисти кој тренирале силов тренинг преку балистички и плиометриски метод.

 


Кој метод за развивање на снагата е најдобар?

Постојат повеќе типови на тренинг за снага или моќност. Но многу внимателно треба да се изберат соодветните методи, начини и помагала за ваквиот тип на тренинг. Тука влегуваат вежбите како Олимписко дигање и други вежби со шипка и тегови, плиометриските и балистички тренинзи со исфрлање на медицинки, скокови од платформи и итн.

Автор

EDITOR

Скопје

Македонија