таг / денис арсовски

Ewing sarcoma претставува тумор на мали округли клетки (плави округли клетки). Туморските клетки се во големина на хистоцити – 2-3 пати поголеми од лимфоцити. Туморските клетки се од невроектодермално потекло, со висока степен на недиференцираност. Овој тумор претставува доста ретка неоплазма (6-16% од примарните малигни тумори на коските).

FB Препораки