Наслов

Сонцето, месечината и вистината

Ние сме многу неблагодарни суштества...

Ние сме многу неблагодарни за нашето постоење
тоа ни има дадено толку многу, и без да нè праша
да погледнеме околу нас во тоа што постоењето континуирано ни дава: 

Сонцето
Месечината 
Sвездите
Дрвата 
Птиците
Животните
Луѓето

Ние сме многу неблагодарни суштества
ти живееш во исклучително убав сон
треба да бидеш свесен за тоа. Само тогаш благодарноста ќе се појави
јас ја нарекувам благодарноста вистинска религија.

Сè што ти треба е длабока благодарност кон постоењето, 
не ти треба верба во господ, не ти треба верба во рај и пекол
само едноставен феномен, длабоко чуство на благодарност
дека на ова постоење ќе му недостасува нешто доколку ти не си тука,
дека ти си потребен на ова пространо постоење, и никој друг. 

И твоето место беше празно пред тебе, ќе биде празно после тебе. 

Зборови: Ошо Багван Шре Рајнеш

*слободен превод на уредниците

Оригинал - 

Words: OSHO Bhagwan Shree Rajneesh

We are very ungrateful to existence
it has given so much to us, and without our asking
to look around at what existence is continually doing for us:
The Sun
The Moon
The stars
The trees
The birds
The animals
The people

We are such ungrateful creatures
you are living in a tremendously beautiful dream
you have to be awake about it. Then only; a gratefulness arises
I call that gratefulness true religion.

All that you need is a deep gratitude towards existence,
he need not believe in god, he need not believe in heaven and hell
just a simple phenomenon, a deep felt gratitude
that this existence would have been missing something without you,
that this vast existence needed you, no one else.

22 Февруари 2018

За авторот