Фотограф - Мајкл Џоу
Танчер - Мајкл Џоу  
Проект -  Air trough my ashes
Времетраење - 365 дена

веб - http://mickaeljou.com/