Што останува откако ќе го „избришеш" качувачот од карпата? - Карпата, и спотерот!

Објаснување на терминот спотирање - spotting 

Автор - Тед Шиле 

Извор