2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
9
 
10
 
16
 
17
 
19
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
29
 
30
 

Четврток, 15 Март, 2018

Болдер Вежбална На Ак Матка Ул. Мишко Михајловски (ОУ Партенија Зографски)
21:00